none

CAPITOLUL III. CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA FUNDATIEI

Art.8 Organele Fundatiei

(1)  Organele Fundatiei sunt:

a.)  Consiliul Director, format din 3 trei persoane, in componenta stabilita in Actul Constitutiv;

b.)    Cenzorul.

 

Art.9 Consiliul Director

(1)  Consiliul Director este organul de conducere si de administrare al Fundatiei.

(2) Consiliul Director adopta hotarari cu majoritatea simpla a membrilor.Nici o hotarareprivind modificarea Actului Constituv sau a Statului Fundatiei nu poate fi adoptata decat cu votul afirmativ al Fondatorului.

(3) Consiliul Director sau Fonfatorul pot mandata orice reprezentant al Fundatiei sa incheie sis a execute orice contract sis a execute orice contract, in numele si pe seama Fundatiei.

(4) Primul Consiliu Director este format din trei membri, doi dintre acestia  vor fi desemnati de catre Fondator.Fondatorul este membru de drept si Presedinte al Consiliului Director.Membrii Consiliului Director pot fi cetateni romani sau straini.

(5)  Mandatul fiecarui membru al Consiliului va fi de 2  ani si poate fi reinnoit.

(6) Fondatorul va putea demite pe oricare dintre membrii Consiliului Director pentru motive temeinice legate de activitatea desfasurata.

(7) Consiliul Director poate elabora un regulament intern de functionare.

 

Art.10 Atributiile Consiliului Director

Consiliul Director asigura realizarea scopului si a obiectivelor Fundatie,exercitand urmatoarele atributii:

a)      executa bugetul  de venituri si cheltuieli, bilantul contabil;

b)      incheie acte juridice in numele si pe seama Fundatiei;

c)      aproba organigrama si politica de personal a Fundatiei si stabileste remuneratia si atributiile personalului Fundatiei,putand decide concedierea oricui angajat al Fundatiei,in conditiile prevazute de contractul individual de munca si de legislatia muncii in vigoare;

d)     alege si revoca Cenzorul;

e)      infiinteaza filiale;

f)       numeste membrii de onoare;

g)      modifica Actul Constitutiv si Statutul.

 

Art.11 Sedintele Consiliului Director

(1)  Consiliul Director va fi convocat in sedinte ordinare cel putin o data pe luna.

(2)  O sedinta extraordinara a Consiliului Director poate fi convocata oricand, la cererea Presedintelui Consiliului Director.

(3)  Data si locul sedintelor vor fi specificate intr-o convocare scrisa trimisa cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita pentru sedinta.In cazul sedintei extraordinare,notificarea va mentiona si scopul in care a fost convocata.

(4) Sedintele Consiliului Director pot fi tinute in orice loc stabilit si la orice data specificata in convocare sedintei..

(5) La fiecare sedinta a Consiliului Director va fi intocmit un process verbal, care va consemna declaratiile si propunerile facute, rezultatele votului si hotararile luate.

(6) Membrii Consiliului Director vor avea acces neingradit la registrele de procese verbale.Ei pot solicita exmplare si extrase ale acestor consemnari pe cheltuiala propie.