none

CAPITOLUL IV. DIZOLVAREA SI LICHIDAREA

Art.12 Dizolvarea Fundatiei

(1)  Fundatia se poate dizolva:

a) de drept;

b) prin hotarare judecatoreasca;

(2)  Fundatia se dizolva de drept prin:

a) realizarea sau dupa caz.imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita,daca in termen de trei luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

b)  imposibilitatea constituirii Consiliului Director in conformitate cu statul Fundatiei, daca aceasta situatie dureaza de mai mult de un an de la data la care, potrivit Statutului, Consiliului Director trebuia constituit;

c)  implinirea duratei pentru care a fost constituita;

(3)  Constatarea dizolvarii se realizeaza prin hotararea instantei competente in a carei circumscriptie se afla sediul Fundatiei,la cererea oricarei persoane interesate.

(4) Fundatia se dizolva prin hotarare judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate:

a) cand scopul sau activitatea Fundatiei a devenit illicit sau contrar ordinii publice;

b) cand  realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

c) cand Fundatia urmareste alt scop decat cel pentru care s-a constituit;

(5)  In cazul dizolvarii Fundatiei,bunurile ramase in urma lichidarii se vor transmite altor persoane juridice fara scop lucrative care au un scop similar cu cel al Fundatiei.

 

Art.14 Lichidarea Fundatiei

(1)  Lichidatorii Fundatiei vor fi numiti prin hotarare judecatoreasca.Odata cu numirea lichidatorilor inceteaza mandatul Consiliului Director.

(2)  Lichidatorii vor face inventarul si vor incheia un  bilant care sa constate situatia exacta a activului si pasivului Fundatiei;

(3)  Lichidatorii sunt obligati sa primeasca sis a pastreze registrele si orice alte acte ale Fundatiei.De asemenea,ei vor tine un registru cu toate operatiunile lichidarii in ordinea datei acestora.

(4) Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorului .Lichidatorii sunt obligati sa continue operatiunile juridice in curs,sa incaseze creantele,sa plateasca creditorii si, daca numerarul este insufficient, sa transforme si restul activului in numerar,procedand la vanzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile si imobile.

(5) Lichidatorii sunt obligati sa indeplineasca toate procedurile pentru publicarea lichidarii si radierii Fundatiei din Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.

(6) Fundatia isi inceteaza existenta de la data radierii din Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.